Šta je e-fiskalizacija?

 

Novi model fiskalizacije podrazumeva korišćenje elektronskog fiskalnog uređaja (e-kase), putem kojeg će obveznik fiskalizacije u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izdavati fiskalni račun sa QR kodom, a informacije o svakoj transakciji će se prosleđivati Poreskoj upravi u realnom vremenu. QR kod na svakom računu podrazumeva da kupci proizvoda, odnosno korisnici usluga, mogu da provere da li je njihov račun izdat u skladu sa zakonom.

Svaki fiskalni uređaj se sastoji od elemanata koji prethodno moraju da su odobreni od strane Poreske uprave. Ti elementi su procesor fiskalnih računa i elektronski sistem za izdavanje fiskalnih računa.

Novi model podrazumeva i korišćenje i bezbednosnog elementa što poslovanje čini sigurnijim.

Svi uređaji su zasnovani na android tehnologiji i time je i njihova upotreba neuporedivo lakša.

Spisak onih koji su obavezni da svoj promet evidentiraju preko fiskalnih uređaja je značajno proširen. Od ovoga su izuzeti samo: taksisti, advokati i oni koji naplaćuju prihod od samostalnih zanatskih delatnosti. Svi ostali su obavezi da svoj promet evidentiraju. Od sada će se preko fiskalnih uređaja evidentirati bukvalno sve.

Obveznik fiskalizacije

*Preuzeto sa sajta Poreske uprave

Novi model fiskalizacije podrazumeva korišćenje elektronskog fiskalnog uređaja (e-kase), putem kojeg će obveznik fiskalizacije u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izdavati fiskalni račun sa QR kodom, a informacije o svakoj transakciji će se prosleđivati Poreskoj upravi u realnom vremenu. QR kod na svakom računu podrazumeva da kupci proizvoda, odnosno korisnici usluga, mogu da provere da li je njihov račun izdat u skladu sa zakonom.

Svaki fiskalni uređaj će se sastojati od elemanata koji prethodno moraju da su odobreni od strane Poreske uprave. Ti elementi su procesor fiskalnih računa i elektronski sistem za izdavanje fiskalnih računa.

Novi model podrazumeva i korišćenje i bezbednosnog elementa što poslovanje čini sigurnijim.

Svi uređaji su zasnovani na android tehnologiji i time je i njihova upotreba neuporedivo lakša.

Spisak onih koji su obavezni da svoj promet evidentiraju preko fiskalnih uređaja je značajno proširen. Od ovoga su izuzeti samo: taksisti, advokati i oni koji naplaćuju prihod od samostalnih zanatskih delatnosti. Svi ostali su obavezi da svoj promet evidentiraju. Od sada će se preko fiskalnih uređaja evidentirati bukvalno sve.

 

Registracija poslovnog prostora


Da bi obveznik bio u mogućnosti da dobije bezbednosni element, neophodna je registracija poslovnog prostora. Korisničko uputstvo za registraciju poslovnog prostora je preuzeto sa sajta poreske uprave i možeš ga preuzeti ovde.

Pojmovnik

EFU – Elektronski fiskalni uređaj koriste svi obveznici novog Zakona o fiskalizaciji za izdavanje fiskalnog računa. U skladu sa svojom delatnošću, obimom posla, brojem izdatih računa i drugih parametara, obveznik bira da li će rešenje biti hardversko ili softversko, tj. da li će posedovati rešenje u fizičkom obliku u vidu aparata ili će izvršiti instalaciju softvera na uređaju. EFU se sastoji od:

1.BE – Bezbednosni element je hardverski ili softverski element dobijen od strane PU da obezbedi autentičnost obveznika. Sadrži u sebi elektronski sertifikat dobijen na osnovu specifičnih podataka obveznika, poslovnog prostora, koristi jedan od dva PFR za potpisivanje računa i služi za očuvanje integriteta podataka o fiskalnim računima prilikom slanja u SUF. Računi koji ne sadrže BE se ne smatraju fiskalnim računima.

2.ESIR – Elektronski sistem za izdavanje računa je hardver ili softver koji generiše podatke o prometu i izdaje račune u skladu sa Tehničkim vodičem i zakonskim odredbama.

3. PFR – Procesor fiskalnih računa prima podatke iz ESIR-a i dalje analizira podatke o transakcijama, izračunava iznose poreza na osnovu stavki koje dobija iz ESIR-a, fiskalizuje račun u komunikaciji sa BE, prosleđuje fiskalizovani račun ESIR-u i prenosi fiskalne podatke u SUF ili ih čuva do momenta sigurnog prenosa ili iščitavanja. Prema lokaciji na kojoj radi može biti:

a. V-PFR – Virtuelni procesor web procesor kojim upravlja PU, korisnici mogu da koriste PFR putem interneta.

b. L-PFR – Lokalni procesor je vrsta softvera koja radi po principu crne kutije – čuva podatke o prometu, formatira podatke i čuva ih i kada nema interneta.

ESIR – Elektronski sistem za izdavanje računa može biti hardver ili softver koji generiše i izdaje račune u skladu sa Tehničkim vodičem Poreske uprave. On dobija podatke za izdavanje fiskalnog računa od PFR-a i izdaje fiskalni račun u papirnom ili elektronskom obliku sa svim zakonski zahtevanim elementima. Komunicira sa L-PFR ili V-PFR preko HTTP odnosno HTTPS protokola.

SUF – Sistem za upravljanje fiskalizacijom je integrisani sistem na strani PU sa kojom komunicira naš EFU i gde se čuvaju fiskalni računi svih obveznika. Kada preuzme podatke prilikom prodaje sa računa jednog obveznika sa različitih uređaja, fiskalizuje ih i vraća EFU. Pristup SUF je samo ovlašćenim licima, a preko njega poreski obveznici imaju pristup svojim podacima.


FAQ


 

Imaš pitanja za nas?

Ukoliko imaš dodatnih pitanja, nedoumica, nejasnoća ili prosto želiš da se informišeš dodatno na određenu temu, pošalji nam poruku:    Pridruži se ostalim vlasnicima internet prodavnica koji su prestali da kucaju ručno svoje račune i koji su po automatizmu u saglasnosti sa Poreskom upravom!